We are glad to share with you some information concerning the Vietnamese Bible Association, Inc. (VBA) and the 2011 Vietnamese Bible (BD2011):

Chúng tôi hân hạnh gởi đến bạn một vài tin tức về Hội Kinh Thánh Việt Ngữ (VBA) và Bản Dịch Kinh Thánh 2011 (BD2011).

PHILOSOPHY

Exactly 100 years after the American missionaries came to Vietnam in 1911, the 2011 Vietnamese Bible was published to provide the Vietnamese speaking world a better translation using elegant and contemporary Vietnamese and yet faithful to the original languages.

TRIẾT LÝ

Đúng 100 năm sau, kể từ khi các giáo sĩ Hoa Kỳ đến Việt Nam (1911), Bản Dịch Kinh Thánh 2011 được phát hành để cung cấp cho thế giới nói tiếng Việt một bản dịch Kinh Thánh tốt hơn, sử dụng ngôn ngữ trang nhã và hiện đại, đồng thời trung thực với các nguyên ngữ.

VISION

Our vision is someday every household, church pew, library, communication center, hotel room, and every religious or community leader of the Vietnamese will have at least one copy of the 2011 Vietnamese Bible. We also would like any Vietnamese who wants to have this bible translation on her/his electronic device can download it free of charge.

KHẢI TƯỢNG

Khải tượng của chúng tôi là có một ngày mỗi nhà, mỗi băng ghế nhà thờ, thư viện, trung tâm truyền thông, các phòng trong khách sạn, và mỗi người lãnh đạo tôn giáo và cộng động của người Việt đều sẽ có một cuốn Kinh Thánh Bản Dịch 2011.  Ngoài ra, chúng tôi cũng mong rằng bất cứ người Việt nào muốn có bản dịch Kinh Thánh nầy trong dụng cụ điện tử của mình đều có thể tải xuống miễn phí. 

PURPOSE

Our purpose is to promote the use of the 2011 Vietnamese Bible throughout the Vietnamese speaking world, so that the readers may know God's Word, believe in God, and become disciples of Jesus Christ.  As a result of this, the nation of Vietnam will become great and the world will become better.

MỤC ĐÍCH

Mục đích của chúng tôi là cổ súy cho việc sử dụng Bản Dịch Kinh Thánh 2011 trong thế giới nói tiếng Việt để người đọc có dịp biết Lời Đức Chúa Trời, tin thờ Ngài, và trở thành môn đồ của Đức Chúa Jesus Christ.  Qua đó quốc gia Việt Nam sẽ trở nên vĩ đại và thế giới sẽ tốt đẹp hơn.

MISSION

Our mission is to raise funds, print the 2011 Vietnamese Bible, and distribute it to the Vietnamese who desperately needs the hard copy.  Besides, we also want anyone who needs this translation on his/her electronic device, he/she could download it for free.

SỨ MẠNG

Sứ mạng của chúng tôi là gây quỹ để in Bản Dịch Kinh Thánh 2011 và gởi đến những người Việt nào tha thiết muốn có bản dịch Kinh Thánh nầy.  Ngoài ra chúng tôi cũng muốn bất cứ ai muốn có bản dịch nầy trong dụng cụ điện tử của mình đều có thể tải xuống miễn phí.