View Testimonials

FROM THE LEADERS IN THE VIETNAMESE SPEAKING WORLD:

Excellent translation – The 2011 Version.  I see many strong points.  I have introduced it to my friends and posted on the website Chia Se Niem Tin for the Vietnamese throughout the world.

Bản Dịch Xuất Sắc - Bản Dịch 2011.  Tôi thấy có nhiều ưu điểm, đã giới thiệu đến bạn bè và cũng đã đưa lên mạng Chia Sẻ Niềm Tin cho cả thế giới.

Rev. Dr. Lưu Hồng Khanh, Ph. D. (Frankfurt, Germany)

 

I really like the 2011 Version.  It is very accurate and clear.  Lately I have used this translation for studying, preaching, and teaching. 

Tôi rất thích Bản Dịch 2011.  Rất sát và rõ nghĩa. Thời gian gần đây tôi thường dùng bản dịch nầy để nghiên cứu và giảng dạy.

Rev. Nguyễn Hùng Vương (Sidney, Australia)

 

The 2011 Version has a transparent literary style, the language is very close to the heart of the people; the layout looks beautiful and elegant.

Bản Dịch 2011 có lời văn rất trong sáng và gần gũi; cách trình bày thật đẹp và trang nhã.

Rev. Ức Chiến Thắng (Florida, USA)

 

The 2011 Version has an easy understanding literary style, apparent meaning, familiar and popular language.  This translation is uniquely fit well with young people, high school and college students, the well-educated community, professional business people, and the hi-tech experts..  We need to have several hundred thousand copies of this translation in the next several years and millions of it in the next ten years.

Bản Dịch 2011 có văn phong dễ hiểu và rõ nghĩa, ngôn ngữ quen thuộc và phổ thông.  Bản Dịch nầy đặc biệt thích hợp với giới trẻ, học sinh, sinh viên, giới trí thức, doanh nhân, và chuyên gia kỹ thuật.. Chúng ta cần có vài trăm ngàn bản Kinh Thánh nầy trong ba năm tới và hàng triệu bản trong 10 năm tới.

Dr. Lê Văn Báu, M.D. (Vietnam)

 

Praise God for pouring his grace upon you that you translated the whole bible into our language.  I think this is the greatest gift for all Vietnamese people.

Cảm tạ Đức Chúa Trời ban ơn trên mục sư dịch cuốn Kinh Thánh Tân Cựu Ước.  Tôi nghĩ đây là món quà lớn nhất cho cả dân tộc Việt Nam chúng ta.   

Rev. Trần Văn Trọng (New Jersey, USA)